Тази част предоставя знания и информираност относно достъпността за хората с увреждания и дефиниции за всяко представено увреждане, също така дава информация как да се осигури / насърчи достъпността.
Тази част осигурява информация с цел осигуряване на по-добро разбиране на способностите и положителния принос на хората с увреждания.
Тази част допринася за по-положителното отношение към младите хора с увреждания и помага на тези без увреждания да разберат способностите си и да научат начини за подкрепа за равното си участие в обществото.
Тази част предоставя знания и информираност за стереотипите и погрешните представи на хората с увреждания в обществото и как по-добре да виждат и да действат спрямо тях

Достъпността от всички клиенти е съществен елемент от туристическата услуга. За да могат клиентите с увреждания да използват вашите услуги, трябва да гарантирате, че те имат достъп до всички съоръжения, разположени на територията на туристическото място.


Този раздел предлага общи насоки, които могат да се прилагат за различни видове клиенти с увреждания, свързани с влизането в сградата, придвижването около сградата, паркирането на автомобили, баните, цветните схеми, осветлението, табелите, аварийните процедури и устройствата в стаята.
Това звено осигурява по-добро разбиране на бариерите и препятствията, пред които са изправени хората с увреждания, като популяризира ограниченията за достъп, взаимодействие и нормален живот. Той също така предоставя правилния начин за подпомагане и приемане на човек с увреждане на място в HORECA.
Примери за проблеми, с които хората с увреждания обикновено се сблъскват, когато използват услуги от HORECA сектора